Do darmowej dostawy brakuje
Odbiór osobisty
POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

 https://evergreen.pl/

 Obowiązuje od: 19 kwietnia 2021 r.

§1 Tożsamość administratora danych

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu i Sklepu prowadzonego pod nazwą www.evergreen.pl jest Sprzedawca – AIDECO spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kormoranów 4, 02-836 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000554227, NIP: 5252616950, kapitał zakładowy: 5 000 zł, e-mail: sklep@evergreen.pl, nr tel. 690 660 949.

2. Poniższa Polityka Prywatności obejmuje także zasady przetwarzania danych Kupujących i Obserwatorów na Fanpage’u - Facebook „evergreen.sklep” lub Instagram „evergreenwarsaw”, a także gromadzonych poprzez kontakt na adres e-mail lub telefonicznie.

3. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2 Stosowane definicje

1.     W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

a) Serwis/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.evergreen.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych, składać zamówienia na Towary, zamówić informacje handlowe i marketingowe (newsletter), założyć konto w sklepie, dodawać opinie o Towarach,

b) Administrator danych osobowych - podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: AIDECO spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kormoranów 4, 02-836 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000554227, NIP: 5252616950, kapitał zakładowy: 5 000 zł,

c) Użytkownik - osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie, a także Kupujący poprzez poprzez wiadomości wysyłane na Fanpage’u - Facebook „evergreen.sklep” lub Instagram „evergreenwarsaw”, a także gromadzonych poprzez kontakt na adres e-mail lub telefonicznie.

d) Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3 Cele przetwarzania danych

1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a)  wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. złożenia i realizacji zamówienia w sklepie online lub poprzez korespondencję elektroniczną lub telefonicznie, realizacja przysługujących osobie praw związanych z realizacją zamówienia, w tym odstąpienia od umowy i rękojmi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

c) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu lub poprzez media społecznościowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność danych w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem, na żądanie osoby, której dane dotyczą,

d)  marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą,

e) wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych  (Newsletter) na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby,

f) dodania opinii lub komentarza na stronie Sklepu, za zgodą osoby, które dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby,

g) wysłania ankiety na temat opinii o usługach i Towarach administratora danych przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji, za zgodą osoby, które dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

h) dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą.

2. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji Zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży,  dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.

3. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.

§4 Sposoby pozyskiwania danych

1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:

i) wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,

j)  wypełnienie formularza zapisu na Newsletter,

k) wypełnienie formularza Zamówienia w sklepie-online,

l) złożenie Zamówienia poprzez wiadomość elektroniczną, e-mail lub telefonicznie,

m) rejestrację konta w Serwisie,

n) podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,

o) bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności. 

§5 Zakres przetwarzanych danych

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:

p) złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,

q)  dokonania zapisu na Newsletter: imię, adres e-mail,

r) złożenia Zamówienia w sklepie online, poprzez e-mail lub telefonicznie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie adres punktu odbioru,

s) rejestracji konta w Serwisie lub sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login,

t) wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP, inne dane rozliczeniowe,

u) przygotowania i zawarcia umowy: imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, etc.

§6 Okres przetwarzania danych

1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:

v) przez okres trwania zawartej umowy,

w) przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury - dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,

x) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,

y) do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

 §7 Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:

z) hostingu strony www,

aa) serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.

bb) prowadzenia obsługi księgowej przez zewnętrzne biuro rachunkowe,

cc)  wysyłki zamówień za pośrednictwem brokera usług kurierskich,

dd) obsługi czatu na stronie Sklepu.

2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, obsługę płatności online.

3. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dotyczy to sytuacji, w której przetwarzanie danych poza EOG będzie związane z wykonaniem zawartej umowy lub w celu archiwizacji danych, w szczególności w związku z korzystaniem z systemów informatycznych, za pośrednictwem których są przetwarzane.

4. Administrator jest administratorem danych Kupujących i Obserwatorów, którzy korzystają ze środków komunikacji elektronicznej na Fanpage’u - Facebook „evergreen.sklep” lub Instagram „evergreenwarsaw”, podczas kontaktu i składania zamówień za ich pośrednictwem. W pozostałym zakresie administratorem danych użytkowników tych serwisów społecznościowych jest Facebook, Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, a przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności użytkowników tych serwisów, w tym na: https://www.facebook.com/privacy.

5. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym opierać się będzie na standardowych klauzulach umownych zawartych pomiędzy Administratorem danych osobowych a dostawcą usługi. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych.

§8 Prawa osób, których dane dotyczą

 1.  Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

ee) prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,

ff) rawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,

gg)  prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,

hh)  prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,

ii) prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,

jj) prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

kk) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,

ll) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

 §9 Pliki cookies

Zasady korzystania przez Serwis i Sklep z plików cookies tzw. „ciasteczek” zostały określone w Polityce cookies, dostępnej na stronie https://www.evergreen.pl/cms/polityka-cookies

 §10 Postanowienia końcowe

1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciagu 14 dni od ich opublikowania na stronie Sklepu.
Zapis do newslettera