REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EVERGREEN

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy EVERGREEN prowadzony jest przez Aideco sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-836, przy ul. Kormoranów 4, dodatkowe miejsce prowadzenia działalności ul. Słomińskiego 15 lok 502, 00-195 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5252616950, REGON: 361374005,

Adres e-mail: sklep@evergreen.pl

Tel: +48 690 660 949

 

Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego evergreen oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:

- komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

Sklep Internetowy evergreen prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

Sklep evergreen prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, a porozumiewanie z Klientem następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę internetową www.evergreen.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

 

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 

Klient składa zamówienie wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób dostawy i płatności za zamówienie. W zamówieniu Klient:

- dokonuje wyboru zamawianych towarów

- dokonuje wyboru sposobu dostawy

- podaje adres dostawy oraz adres na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy)

- dokonuje wyboru sposobu płatności

 

W Koszyku, przed dokonaniem zamówienia, dla Klienta uwidoczniony zostanie dokładny opis wybranych towarów, zawierający jego istotne cechy, a także jednostkowa i łączna cena wybranych towarów, wraz z kosztem wybranego sposobu dostawy towaru.

 

Przed złożeniem zamówienia wymagane jest zapoznanie się i akceptacja regulaminu przez Klienta. Klient potwierdza zamówienie za pomocą przycisku „Kup”, co oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

 

Natychmiast po złożeniu zamówienia, Klient zostaje poinformowany drogą mailową (na adres mailowy, na który zostało złożone zamówienie), że zamówienie dotarło do Sklepu evergreen.pl, a także przekazane zostaje Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy.

 

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

9. Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon, a na życzenie klienta zamiennie faktura VAT.

 

 

III. CENY TOWARÓW

 

1. Sklep evergreen zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.evergreen.pl i oferuje towary za pośrednictwem Internetu.

 

2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu evergreen wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

 

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

 

IV. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- gotówką przy odbiorze osobistym w Warszawie, przy ul. Słomińskiego 15 lok 502, w godzinach pn-pt 11-19, sob 10-15. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta.

- przelewem bankowym. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep evergreen potwierdzenia poprawnego wykonania płatności od operatora płatności.

 

2. Klient zobowiązany jest do zapłaty za złożone zamówienie w terminie :

- 7 dni od dnia złożenia zamówienia, w przypadku płatności przelewem bankowym,

- w chwili odbioru towaru, w przypadku odbioru osobistego, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

 

3. Należność w formie przedpłaty przelewem należy uregulować na konto:

Aideco sp. z o.o.
nr konta w Pekao SA: 86 1240 1053 1111 0010 7182 1565

 

V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj), numeru telefonu, adresu email.

 

Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki to 7 dni roboczych.

 

Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty dostawy ponosi Klient.

 

Sposób i termin dostawy:

- Na terenie całej Polski – Kurier DPD - czas dostawy: od 1 do 3 dni roboczych, dostawy dokonywane są wyłącznie od poniedziałku do piątku,

- Na terenie Warszawy - Kurier Quriers - przewidywany czas dostawy od 1 do 3 dni roboczych. Przy wyborze tego rodzaju dostawy paczki doręczane są od poniedziałku do piątku w godzinach 12.30-17.00 lub 18.00-22.00.

 

Możliwy jest również odbiór osobisty towaru pod adresem: Warszawa, 00-195, ul. Słomińskiego 15 lok 502, w terminie umówionym z Klientem.

 

Sklep evergreen zobowiązuje się zrealizować opłacone zamówienie najpóźniej w terminie trzydziestu dni od dnia jego złożenia.

 

Towar wysyłany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 

Koszty przesyłki wynoszą, przy wyborze opcji:

- Kurier Polski - 14,50 zł (1 paczka do 30 kg)

- Kurier Warszawa – 14,50 zł (1 paczka do 30 kg)

 

W przypadku odbioru osobistego, Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów dostawy.

 

VI. REKLAMACJE

 

Sprzedawca, jako przedsiębiorca, ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru bez wad.

 

Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli w ciągu dwóch lat od daty wydania mu danego towaru przez Sklep evergreen stwierdzi, że towar ma wady. Klient ma prawo dochodzenia roszczenia o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad, w terminie roku od dnia stwierdzenia wady, jeżeli jednak Klientem jest konsument, jego prawo do dochodzenia tych roszczeń nie może trwać krócej niż dwa lata od daty wydania mu wadliwego towaru.

 

Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres sklep@evergreen.pl) lub listownie na adres: Warszawa, 00-195, ul. Słomińskiego 15 lok 502

 

Sklep evergreen w ciągu czternastu dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep evergreen Klient powinien na koszt Sklepu evergreen dostarczyć reklamowany towar wraz z opisem reklamacji na adres: Warszawa, 00-195, ul. Słomińskiego 15 lok 502

 

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep evergreen niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny Sklep evergreen zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klient nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu evergreen z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

 

Klient ma również możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

VII. PRAWO KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej w związku ze złożeniem zamówienia w sklepie evergreen w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę - Aideco sp. z o.o., adres do korespondencji: Warszawa, 00-195, ul. Słomińskiego 15 lok 502, nr tel 690660949, adres e-mail:sklep@evergreen.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać na adres: EVERGREEN, Warszawa, 00-195, ul. Słomińskiego 15 lok 502, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.  Dane osobowe Klienta podane przy składaniu zamówienia lub rejestracji przetwarzane będą przez Aideco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Kormoranów 4, tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia (wykonania umowy). Administratorem danych osobowych podawanych przez Klienta jest Aideco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-836, ul. Kormoranów 4, NIP: 5252616950

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci sklepu evergreen mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W tym celu należy przesłać dyspozycje na adres mailowy sklep@evergreen.pl lub listownie na adres: Evergreen, Słomińskiego 15 lok. 502, 00-195 Warszawa.

IX. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Wszelkie publikowane materiały opisowe (opisy i zdjęcia) produktów stanowią własność Sklepu evergreen lub są przez nią publikowane za zgodą osób i/lub podmiotów posiadających majątkowe prawa autorskie do tych materiałów.

 

2. Publikowanie lub wykorzystywanie przez inne osoby lub podmioty całości lub fragmentów materiałów publikowanych przez sklep evergreen bez pisemnej zgody jest zabronione.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827)

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.01.2017 r.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.evergreen.pl. Klienci posiadający konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez evergreen poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu.

Zmiany Regulaminy nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu, gdyż będą one realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Używamy plików cookies w celu ułatwienia korzystania z zasobów naszego serwisu i do analizowania statystyk jego odwiedzin. Korzystanie z naszego serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia użytkownika. Zmieniając ustawienia przeglądarki, można samodzielnie zarządzać cookies. Więcej informacji w polityce prywatności. Polityka Prywatności

Zamknij